Clean Room

หมวดหมู่: บริการ

Clean Room

ห้องสะอาด คือ ห้องที่สะอาดปราศจากฝุ่นหรือจุลชีพ ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น  อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ

 

 
 การกำหนดคุณสมบัติที่จำเพาะของ Cleanroom

1. อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต หรือหากไม่มี ความสำคัญทางด้านการผลิต มักกำหนดให้อยู่ในช่วง 72±0.25oF (22.2+0.14oC) 

2. ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะงาน กระบวนการผลิต หรือชนิดของผลิตภัณฑ์ ในบางกรณีหากความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไป อาจทำให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดสนิมได้ หรือผลิตภัณฑ์/สารบางชนิดที่สามารถดูดความชื้นได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไป ในทางตรงข้ามหากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำไปจะเกิดประจุไฟฟ้าที่วัสดุหรือชิ้นส่วน ทำให้เกิดปัญหาอนุภาคดูดติดกันได้ หากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ โดยทั่วไปกำหนดให้มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50±10%

3. ความดัน ควรรักษาความดันในห้องสะอาดให้เป็นบวกเสมอ (positive pressure) มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิดและมีพัดลมเป่า (air shower) เพื่อดันลมออกไป ป้องกันมิให้อนุภาคเข้ามาปนเปื้อนในห้อง ทั้งนี้ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกัน ให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05 นิ้ว

4. แสงสว่าง หากไม่มีการกำหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่างประมาณ 1,080-1,620 lux

5. ระดับเสียง ตามข้อกำหนดของการใช้งาน

การจัดแบ่ง Class ของ Cleanroom ดังนี้

1. Class 100 หมายถึงห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

2. Class 1,000 หมายถึงห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

3. Class 10,000 หมายถึงห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 

หรือตามมาตรฐาน ISO กำหนดตามตารางด้านล่างนี้

 
อ้างอิง : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1694/cleanroom-ห้องสะอาด
 

16 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 890 ครั้ง

Engine by shopup.com